foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายก      จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย

ระหว่าง  เส้นรุ้งที่ 14 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก

มีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร  ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต

ผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง  105 กม.

แต่ถ้ามีการก่อสร้างทางคมนาคมสายตรงจากกรุงเทพฯ  จะมีระยะทางประมาณ 60 กม.   

ลำดับ ข้อมูล ข้อมูลย้อนหลังถึงปีปัจจุบัน หมายเหตุ
ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549
1 ระยะทางจากกรุงเทพฯ     ถึงจังหวัด 105 กม. 105 กม. 105 กม. 105 กม. 105 กม. ถ้าตัดตรงถึงรังสิต   60 กม.
2 จำนวนพื้นที่ของจังหวัด 2,122 ตร.กม. 2,122 ตร.กม. 2,122 ตร.กม. 2,122 ตร.กม. 2,122 ตร.กม.

จังหวัดนครนายกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย

ห่างจากกรุงเทพฯ 107 กม. 

มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตร.กม.หรือประมาณ 1,326,250 ไร่

 

มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี 

        สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอำเภอบ้านนา อำเภอเมือง-นครนายกและอำเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก  3 จังหวัด ได้แก่สระบุรีนครราชสีมาและปราจีนบุรี ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุด ของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,351 เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบ อันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของ ที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกว่า“ที่ราบกรุงเทพ” 
ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียวเหมาะแก่การ ทำนา ทำสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย

 Copyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.