foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายกข้อมูลประชากร จังหวัดนครนายก

    อำเภอ  ชาย (คน)  หญิง (คน)     รวม      ประชากร       (คน)

จำนวน

ครัวเรือน

1. เมืองนครนายก 49,670 50,189 99,859 35,408
2. บ้านนา 34,241 34,729 68,970 22,648
3. องครักษ์ 29,950 31,049 60,999 19,799
4. ปากพลี 12,077 12,634 24,711 8,064
รวม
125,938
128,601 254,539 85,919

จากตารางจะเห็นได้ว่าจำนวนประชากร 254,539 คน

แยกเป็นชาย 125,938 คน หญิง 128,601 คน

และมีจำนวนครัวเรือน 85,919 ครัวเรือน

ที่มา   ที่ทำการปกครองจังหวัด  ข้อมูล ณ มิถุนายน  พ.ศ.2555  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก                                ข้อมูล ณ ธันวาคม  พ.ศ.2555Copyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.