foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายกด้านประมง

พื้นที่การประมงของจังหวัดนครนายก สัตว์น้ำที่สำคัญของเกษตรกรจังหวัดนครนายก ได้แก่ ปลาน้ำจืด ปลายี่สก ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาดุกบิ๊กอุย กุ้งขาวแวนนาไม และการอนุบาลลูกปลาดุก กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ 11 กลุ่ม จำนวนเกษตรกรที่ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 3,427 ราย เนื้อที่เลี้ยงรวม 34,350 ไร่ แยกเป็น กุ้งทะเล จำนวน 716 ราย ปลาน้ำจืด 3,008 ราย การอนุบาลลูกปลาดุก/ปลานิล/ปลากด จำนวน 223 ราย กำลังการผลิตกุ้งทะเล 4,266,722 กิโลกรัม ปลาน้ำจืด 3,008 กิโลกรัม และ อนุบาลลูกปลาดุก/ปลานิล/ปลากด 2,716,948,707 ตัว คิดเป็นมูลค่าการผลิต กุ้งทะเล 640 ล้านบาท   ปลาน้ำจืด 736 ล้านบาท และอนุบาลลูกปลาดุก/ปลานิล/ปลากด 815 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,191 ล้านบาท

 

 

 

       จากตาราง จะเห็นว่าจังหวัดนครนายก มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงของสัตว์น้ำ รวมทั้งสิ้นจำนวน 688,062.78 ไร่ โดยสัตว์น้ำที่มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงมากที่สุดคือ ปลาน้ำจืด จำนวน 27,891.78 ไร่ และสัตว์น้ำที่มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงน้อยที่สุดคือ อนุบาลลูกปลาดุก/ปลานิล/ปลากด จำนวน 31 ไร่ ถึงแม้นว่าจะมีเนื้อที่เพาะเลี้ยงน้อยที่สุด แต่ก็มีกำลังการผลิตมากที่สุด

 

 

 

          จังหวัดนครนายก มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล จำนวน 716 ราย โดยอำเภอที่มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมากที่สุด คือ อำเภอองครักษ์ จำนวน 502 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.11 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งจังหวัด และอำเภอที่มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลน้อยที่สุด คือ อำเภอปากพลี จำนวน 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งจังหวัด สำหรับอำเภอบ้านนา ไม่มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลแต่อย่างใด   

      

 

 

        จังหวัดนครนายก มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด จำนวนทั้งสิ้น 3,008 ราย โดยอำเภอที่มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดมากที่สุด คือ อำเภอเมือง จำนวน 1,176  ราย   และอำเภอที่มีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดน้อยที่สุด คือ อำเภอบ้านนา จำนวน 291 ราย

            จังหวัดนครนายก  มีเกษตรกรผู้อนุบาลพันธุ์ปลาดุก/ปลานิล/ปลากด  จำนวนทั้งสิ้น  223  ราย โดยอำเภอที่มีเกษตรกรผู้อนุบาลพันธุ์ปลาดุก/ปลานิล/ปลากด  มากที่สุด คือ อำเภอเมือง  จำนวน 185  ราย   และอำเภอที่มีเกษตรกรผู้อนุบาลพันธุ์ปลาดุก/ปลานิล/ปลากด  น้อยที่สุด คือ อำเภอองครักษ์  จำนวน  2 ราย 

 

 

 กุ้งขาว

ปลากินพืช (ปลานิล)Copyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.