foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายกกิจกรรมการจัดตั้งสภายุวเกษตรกรจังหวัดนครนายก รุ่นที่ 2

 

      สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการจัดตั้งสภายุวเกษตรกรจังหวัดนครนายก รุ่นที่ 2 และกิจกรรมการสรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2559 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชลิต ทองมณี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ในกิจกรรมของยุวเกษตรกรรุ่นที่ 2 ได้จัดการฝึกอบรมการจัดประชุมและการเขียนโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากน้องๆยุวฯ เป็นอย่างดี จนสามารถทำให้การจัดตั้งสภายุวเกษตรกรฯ รุ่นที่ 2 ประสบผลสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกประการ

 

 

 กิจกรรมการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล (ตำบลนำร่อง)

 

 

>>ผลการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตำบล (ตำบลนำร่อง) ผ่านพ้นไปด้วยดี ขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และทุกความคิดเห็นนะคะ ลำดับต่อไปจะเป็นการจัดทำฐานข้อมูลและบริบทพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มต่อไป 
>>ในส่วนของการประสานงานโครงการตามนโยบายภาครัฐว่าด้วยเรื่องปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อปัญหาต่อไป **ต้องขอขอบพระคุณ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก/หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครนายก/สำนักงานปฏิรูปที่ดิน/สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำดีๆกับผู้แทนเกษตรกรและเกษตรกรที่ประสบปัญหา 

______________________________________________________________________

 

 

 Copyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.