foto1
1
foto1
2
foto1
3
foto1
5
foto1
5

037 - 311181-2
nfc.nyk@nfc.mail.go.th
สกจ.นครนายก สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายกจัดการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงาน 40 ตำบล เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานปี2561และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ในตำบลใหม่(บ้านพร้าว,ดอนยอ,ชุมพล,หนองแสง)โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นางสาวปาณี นาคะนาท ในการร่วมพูดคุยและนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดนครนายก

กิจกรรมการจัดตั้งสภายุวเกษตรกรจังหวัดนครนายก รุ่นที่ 2

 

      สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมการจัดตั้งสภายุวเกษตรกรจังหวัดนครนายก รุ่นที่ 2 และกิจกรรมการสรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม ปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2559 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชลิต ทองมณี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ทั้งนี้ในกิจกรรมของยุวเกษตรกรรุ่นที่ 2 ได้จัดการฝึกอบรมการจัดประชุมและการเขียนโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากน้องๆยุวฯ เป็นอย่างดี จนสามารถทำให้การจัดตั้งสภายุวเกษตรกรฯ รุ่นที่ 2 ประสบผลสำเร็จ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกประการ

 

 

 กิจกรรมการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับตำบล (ตำบลนำร่อง)

 

 

>>ผลการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตำบล (ตำบลนำร่อง) ผ่านพ้นไปด้วยดี ขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และทุกความคิดเห็นนะคะ ลำดับต่อไปจะเป็นการจัดทำฐานข้อมูลและบริบทพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มต่อไป 
>>ในส่วนของการประสานงานโครงการตามนโยบายภาครัฐว่าด้วยเรื่องปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และปัญหาสวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และการไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อปัญหาต่อไป **ต้องขอขอบพระคุณ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก/หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนครนายก/สำนักงานปฏิรูปที่ดิน/สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำดีๆกับผู้แทนเกษตรกรและเกษตรกรที่ประสบปัญหา 

______________________________________________________________________

 

 

 

            สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายกได้ลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีการนำเสนอปัญหา/ความต้องการในระดับหมู่บ้าน ของพื้นที่ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ ซึ่งนอกจากจะได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดร่วมกันกับเกษตรกรแล้วยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการดีๆ ของกลุ่มอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า แรงงาน และเกษตรกร ....โดยให้สิทธิให้การออมเงินและรับผลประโยชน์ตอบแทนโดยรัฐจะจ่ายเงินสมทบให้ และยังได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนพร้อมกับสิทธิที่จะได้รับบำนาญเมื่อเกษียณอายุCopyright © 2021 Copyright สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก Rights Reserved.